Jste připraveni na krizi?

15.1. 20230

Očekávej to nejlepší, ale buď připraven na nejhorší, říká se. Někdy stačí jen pár detailů, které zabrání, aby se z krizové situace stala tragédie. Žijeme v klidném koutě světa, ale i u nás se mohou objevit požáry, povodně či nebezpečné poryvy větru. Víte jak se v krizové situaci zachovat a máte připraveny krizové plány?

Vyhodnocení rizik

Nejprve je vhodné zvážit, jaká nebezpečí reálně hrozí. Pokud jsme na kopci a široko daleko se nenachází ani potok, asi nemusíme mít připravený plán pro případ povodně. Ale samozřejmě je lepší připravit se raději na více krizových scénářů, než aby jeden chyběl. Evakuační plány je často možné využít pro několik situací.

Design stáje a krizové vybavení

V ideálním případě by:

 • stáj měla mít více východů
 • ve stáji by měly být používány ohni odolné materiály
 • seno a sláma by měly být uloženy v jiné budově v bezpečné vzdálenosti od zvířat, stejně to platí i pro paliva a jiné hořlaviny
 • měl být zajištěn přístup k vodě
 • ve stáji a zejména na chodbách by měl být udržován pořádek a cesty by měly být volné
 • ve stáji měl být k dispozici seznam všech důležitých kontaktů: stájníci, majitelé koní, veterináři, hasiči, policisté, přepravci, aj.

Vždy připraven

Na co bychom při přípravě určitě neměli zapomenout:

 • vybavená lékárnička pro lidi i koně (připravenou lékárničku pro koně koupíte zde)
 • vždy mít nachystané zásoby vody a krmení minimálně na 3 dny
 • všechny dokumenty uschovávat na bezpečném místě (nejlépe v nepromokavém obalu)
 • mít k okamžité dispozici fotografie a slovní popis všech koní
 • ohlávky a vodítka umístěná v blízkosti koní pro případ nutné rychlé manipulace s koňmi + náhradní ohlávky a vodítka
 • svítilny a baterie, nabitou powerbanku
 • kapesní nůž
 • v ideálním případě i generátor s palivem

Zachovat klid

V každé krizové situaci je nejdůležitější nepropadnout panice či davové psychóze a zachovat klid. Vzhledem k tomu, že budeme manipulovat se zvířaty, je zachování klidu ještě násobně důležitější. Bezpečnost lidí je vždy na první místě. Nezapomínejte, že vyděšená zvířata jsou nevypočitatelná a i ten nejhodnější kůň může ve vypjaté chvíli zpanikařit.

Identifikace koní

Ne vždy je čas na přípravu, ale pokud čas máte, nezapomeňte na důkladné označení koní. Může se stát, že v panice utečou, nebo je budete muset sami pustit. Koně by samozřejmě měli být čipovaní, případně označeni výžehem. O nutnosti mít k dispozici fotografie se slovním popisem jsme se již zmiňovali.

Hodit se ale může i dočasná identifikace: označení sprejem na srsti, vyryté či nesmyvatelnou barvou napsané telefoní číslo na kopytech, identifikátor zapletený ve hřívě či popsané pásky kolem spěnek.

Zdroj: https://starmilling.com/in-case-of-emergency/

Připravte si evakuační plán

Může se to zdát přehnané, ale ve chvíli krize většinou nebývá příliš času na rozhodování a vymýšlení. Věnovat čas promyšlení evakuačního plánu pro různé scénáře se určitě vyplatí.

 • Cílem evakuačního plánu je co nejrychleji dostat lidi a zvířata z dané budovy či lokality.
 • Každý dotčený člověk musí být s evakuačním plánem seznámen a musí být schopen ho následovat i v nepřítomnosti odpovědného majitele areálu.
 • Evakuační plán musí být srozumitelně sepsán a všem k dispozici.
 • Každá budova by měla mít několik fungujících a nezablokovaných východů, které mohou použít lidé i zvířata. Důležité je, aby i koně tyto východy znali a bylo zvyklí jimi vycházet.

Co by mělo být obsahem evakuačního plánu:

Jak se bude postupovat při odvádění koní? Budou vedeni jednotlivě, ve skupinkách nebo pušteni volně? V jakém pořadí?

Kam koně umístit? Je možné je dočasně umístit ven do ohrad či ohraničených jízdáren? Jak naložit s koňmi, kteří potřebují individuální management – hřebci, hříbata, staří koně?

Dokážete koně naložit a odvést? Jaké jsou vaše transportní kapacity? Koho zavoláte na pomoc? Zvládají všichni koně nastupování do vozíku?

Vyzkoušeli jste si evakuační plán nanečisto? Nepodceňujte přípravu, třeba zjistíte, že vaše představy neodpovídají realitě.

Máte kontakty na stáje v okolí? Můžete si vzájemně pomoci či se varovat.

Požár

Prevence je základ. Nejčastějšími příčinami požáru ve stájích bývají:

 • vadná elektroinstalace, dráty či kabely,
 • jiskry od motorových vozidel,
 • samovznícení špatně usušeného či nevhodně skladovaného sena,
 • odhozené nedopalky,
 • závady malých zařázení (topení, fény, tepelné lampy atd.),
 • bohužel i zlý úmysl.

Důležitá protipožádní opatření

 • identifikujte všechna možná rizika a odstraňte je
 • pravidelně nechávejte zkontrolovat elektroinstalaci
 • používejte detektory kouře, požádní hlásiče či detektory teploty
 • mějte funkční hromosvod
 • nepoužívejte prodlužovací kabely a nenapojujte dráty
 • hořlaviny uchovávejte v jiné budově, daleko od možných rizikových faktorů
 • nepřetěžujte elektrické obvody
 • nikde nenechávejte nezabezpečené elektrické dráty
 • kouření povolte pouze na vyhrazených místech
 • neskladujte seno, slámu a piliny ve stáji
 • zajistěte, že se v okolí stáje nenachází uskladněné dřevo a další hořlavé materiály, včetně suchých keřů
 • vždy kontrolujte teplotu sena, než ho umístíte do stáje, zapařené seno se může samo vznítit
 • zvažte instalaci nouzového osvětlení a reflexních evakuačních značek
 • rozmístěte ve stáji a areálu hasicí přístroje
 • zajistěte přístup k vodě

Živelné katastrofy

I v naší kotlince známe vichřice, povodně, sucha a dokonce i tornáda. Vždy myslete v první řadě na vlastní bezpečnost, sledujte média, nepodceňujte situaci a uposlechněte výstrahy či pokyny bezpečnostních složek.

Vichřice, orkány, tornáda a další

Ponechat koně ve stáji nebo je pustit ven? Záleží na mnoha faktorech a každá možnost s sebou nese určitá rizika. Pokud jsou koně ustájeni v obydlené oblasti, kde hrozí zranění od létajících předmětů střech atd., může být bezpečnější koně zavřít v pevné zděné stáji. Důležité je neponechávat v jejich blízkosti nic potenciálně nebezpečného (např. vidle) pro případ, že by došlo k narušení budovy. Pro koně v méně obydlených oblastech ve větších pevných ohradách a možností přírodního úkrytu může být bezpečnější zůstat venku. Hrozí zde ale riziko poškožení ohrady a útěku koní, případně zranění o ohradníky.

 • Nezapomeňte předem koně označit (viz výše),
 • nenechávejte koním ohlávky (pokud jsou pevné a nepovolí), koně by se o ně mohli někde zachytit,
 • zabezpečte volné předměty kolem stáje,
 • přesuťe auta a vozíky do míst, kde na ně nemohou spadnout stromy,
 • mějte nachystané zásoby sena a vody alespoň na tři dny,
 • připravte si lékárničky.

Po bouři zkontrolujte všechny koně, zda nejsou zranění. Zkontrolujte všechny ohrady a ohradníky a odstraňte všechny nežádoucí předměty a sutiny. Nezapomeňte vše nafotit pro pojišťovnu.

Blesky

Blesky přitahují obvykle nejvyšší body v okolí. Pro zvířata je během bouře s blesky nejbezpečnější být uvnitř budovy.

Pokud není možné koně umístit dovnitř, přesuňte je alespoň dále od vysokých bodů a stojící vody. Mějte kvalitně nainstalovaný hromosvod.

Povodeň

Evakuační plán je nutností pro stáje, které se nachází v blízkosti potoka, řeky či v zátopové oblasti. V případě bleskových povodní nezbývá na přípravu mnoho času.

Zdroj: https://www.portstephensexaminer.com.au/story/7176204/im-crying-out-for-your-help-horse-sanctuarys-plea-for-emergency-donations/

Především promyslete, zda můžete koně bezpečně přemístit v rámci areálu, či zda je nutné je co nejdříve evakuovat. Věnujte pozornost elektroinstalaci a drátům, které přichází do kontaktu s vodou.

Po povodni vždy důkladně zkontrolujte výběhy a odstraňte všechny nánosy a nebezpečné předměty, které připluly po vodě. Pokud byly stáje zatopené, raději je desinfikujte. Prověřte kvalitu vody, zvlášť pokud došlo k zatopení studní, které využíváte pro koně. Informujte se, zda v zatopených oblastech nedochází k šíření infekčních chorob mezi zvířaty.

Kdo je připraven, není zaskočen

Také štěstí přeje připraveným. Takže buďme připraveni a pevně doufejme, že naše příoprava zůstane pouze v teoretické rovině.


Inspirace: https://extension.umn.edu/horse-pastures-and-facilities/preparing-barn-disaster

Napsat komentář

Komentáře

Přidat komentář