Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej e-booků (elektronických knih), kurzů, programů a členství v placeném klubu.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Další práva a povinnosti účastníka a poskytovatele

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy
IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
X. Osobní údaje

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
XII. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), kurzů (realizovaných on-line i naživo), programů a členství v placeném klubu (dále trojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.equikurzy.cz.
Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). 
VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Nechsenest s.r.o. – jednatelka Mgr. Kristýna Šmídová
IČ: 09735631
DIČ: CZ09735631
Sídlo: Dvořákova 478/14a, Hustopeče 69301, Česká republika
Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120575  
Kontaktní telefon: 724 976 226
E-mail: info@equikurzy.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.equikurzy.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO,  uzavíráte Kupní smlouvu jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového (prodejního) formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, případně telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. O obdržení objednávky je kupující informován e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Cena nezahrnuje případné náklady na dopravu. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky kupujícího (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Rovněž rezervace místa na kurz naživo je kupujícímu vytvořena až po plném uhrazení kupní ceny, tj. připsáním částky na účet prodávajícího.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdrží kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán, příp. rezervace byla vytvořena.

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

– On-line bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.. https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty

Pokud má Kupující rozdělenou platbu produktu na splátky, je povinen doplatit všechny splátky produktu i v případě, že nebude chtít produkt využívat či o něj nebude mít zájem a nezažádal o storno v garanci vrácení peněz. Pokud tyto splátky neuhradí, bude mu 14 dní po splatnosti účtována smluvní pokuta ve výši 5 % ze zbytku neuhrazené částky každý následující další týden po splatnosti, dokud nebude částka řádně uhrazena.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech, dle volby zákazníka.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

O přijetí platby vystaví prodávající doklad o přijaté platbě, který kupující u on-line platebních metod obdrží obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu bude po uhrazení ceny kupujícímu vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží kupující po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude kupujícímu digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou kupujícímu jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi členství v placeném klubu bude kupující po zaplacení kupní ceny vpuštěn administrátorem do placeného klubu (uzavřená Facebook skupina). Při koupi on-line programu bude kupující pozván do uzavřené Facebookové skupiny, kde bude informován o dalším harmonogramu (on-line vysílání, koučink, zveřejňování materiálů apod.). Při koupi kurzu naživo obdrží kupující informace o místě a datu konání kurzu (není-li uvedeno přímo v nabídce kurzu). V případě zrušení tohoto termínu z důvodů pořadatele, bude kupujícímu nabídnut nový termín. Pokud tento termín nebude kupujícímu vyhovovat, má právo odstoupit od smlouvy s nárokem vrácení peněz. V případě individuálních živých kurzů je termín a místo konání na domluvě obou stran s nutností realizace individuálního kurzu do 6 měsíců od zakoupení kurzu.

Účast na kurzu naživo je přenosná v případě, že účastníci nemusejí splňovat zvláštní podmínky (např. kvalifikace, účast na předcházejících kurzech či školeních apod.). V případě, že kupující postoupí účast na kurzu jiné osobě, je povinen o tomto kroku informovat kupujícího. 

2. DODACÍ LHŮTA. E-book, on-line kurz, členství v placeném klubu bude dodáno do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

Při koupi on-line programu má Prodávající povinnost nastavit Kupujícímu přístupy do uzavřené Facebookové skupiny nebo jiná související přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky od Kupujícícho na svůj účet. Harmonogram a materiály budou zveřejňovány postupně.

V případě předprodejů produktů, má Prodávající právo Kupujícímu vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním dodáním produktu nebo v předem avizovaném datu.

V případě kurzů naživo je kupujícímu vytvořena rezervace na kurzu připsáním částky na účet prodávajícího.

3. Po dodání e-booku si kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje neprodleně prodávajícího. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Další práva a povinnosti účastníka a poskytovatele

1. Účastník se akce účastní dobrovolně. Po celou dobu trvání akce nese účastník za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost.

2. Zakoupením služby bere účastník na vědomí, že žádná ze služeb v žádném ohledu nenahrazuje odbornou terapeutickou nebo lékařskou péči. Pokyny poskytovatele jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.

3. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzické, psychické i emocionální zátěži.

4. Účastník kurzů naživo potvrzuje, že nemá žádné infekční onemocnění a zároveň se zavazuje informovat poskytovatele o možných zdravotních komplikacích (např. poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, psychologická či psychiatrická péče včetně medikace, těhotenství, omezená mobilita apod.).

5. Účastník se zavazuje, že v průběhu akce nebude pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že pokud tento závazek poruší, může to být důvodem k ukončení účasti na akci bez možnosti vrácení ceny služby.

6. Účastník má právo ukončit svou účast kdykoliv v průběhu akce. V takovém případě se zaplacená cena služby účastníkovi nevrací.

7. Pokud účastník nevhodným chováním narušuje průběh akce, může být poskytovatelem vyzván k opuštění kurzu, a to bez náhrady ceny služby.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyhovět zaslané přihlášce a odmítnout účastníkovi účast na akci. V případě, že v danou chvíli bylo již uhrazeno kurzovné, vrací se zpět v plné výši (nejpozději do 14 dnů od oznámení této skutečnosti účastníkovi).

9. V případě neúčasti účastníka na akci či službě, a to z jakýchkoli důvodů,  nemá účastník nárok na finanční či nefinanční náhradu.

10. Nejsou-li spolu v souladu, mají podmínky uvedené u popisu produktu (např. storno podmínky apod.) přednost před uplatněním těchto VOP.

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené Facebook skupiny. Digitální obsah k plné funkčnosti vyžaduje, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. K přehrání obsahu v placeném klubu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. Obsah v on-line kurzu a placeném klubu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Poskytnutím produktů nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Kupujícího, ani za ztráty způsobené obchodováním Kupujícího. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití třetím osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdrží kupující po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se rovněž zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je prodávající oprávněn kupujícímu uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. 

2. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího plynoucího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

3. Je-li kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

4. Uplyne-li 14denní lhůta od uzavření kupní smlouvy, není nevyhovující termín konání kurzu naživo důvodem pro odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo kupujícího na přenesení účasti na kurzu na jinou osobu (s podmínkou informování prodávajícího dle článku V. bod 1 VOP)

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu info@equikurzy.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů, pokud se prodávající a kupující výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace prodávající spotřebiteli písemně potvrdí.

X. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci Podmínky ochrany osobních údajů

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. Veškeré spory vyplývající z právního vztahu mezi poskytovatelem a objednavatelem / účastníkem budou primárně řešeny smírně.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 6. 2024.